Page 97 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

B. Estalvi d’energia a causa de la conservació i les millores de l’eficiència: Durant l’exercici 2014, l’Agència d’Acreditació Sostenible va auditar la sostenibilitat de la construcció i el funcionament de set centres d’MC MUTUAL (Madrid-Cartagena, Pamplona, Saragossa, Bilbao, Fuenlabrada, Huelva i Barcelona-Sants). Tots van obtenir el segell Q Sostenible Evolution, que el 2013 ja va certificar els centres de Sevilla, Màlaga, Granada, Almeria i Jaén.

Així mateix, per tal de fomentar l’estalvi energètic, l’entitat va adoptar les mesures següents:

›› Als centres i locals que es van reformar totalment es van instal·lar llums fuorescents d’alt rendiment amb reactància electrònica, l’efciència energètica dels quals millora en un 20% la fuorescència convencional; es van instal·lar equips d’aire condicionat per volum de refrigerant variable, que tenen un rendiment millor a càrregues parcials; recuperadors de calor de l’aire de ventilació; detectors de presència als banys perquè la llum s’encengui i s’apagui automàticament; tancaments exteriors, tant

d’obra com de fusteria metàl·lica i vidriera, que compleixen els requisits d’aïllament tèrmic especifcats en el document DB-HE “Estalvi d’Energia” del CTE; aixetes amb limitació de cabal i reguladors de pressió a l’origen de la instal·lació per evitar cabals excessius als lavabos, i cisternes amb dos volums de descàrrega.

›› El 2014 es van continuar les campanyes de substitució de llums halògens per llums tipus LED, que aconsegueixen una reducció de consum del 80%, i de renovació de les màquines d’aire condicionat, canviant els equips més antics per bombes de calor noves amb coefcients d’efciència energètica majors.

›› En tots els projectes de reforma de locals es va incloure un apartat en què es justifca el compliment del document DB-HR “Protecció contra el soroll”, referent a les condicions que han de complir els materials i les divisions de la construcció pel que fa a l’aïllament acústic, de manera que aquest sigui, pel que fa al so aeri, de com a mínim 48 dBA.

Page 97 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »