Page 96 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Material 2013 2014

Renovable 37.246 kg 44.429 kg

No renovables

1.136 unitats (un 73,06% són reciclats)

686 unitats (un 71,28% són reciclats)

Tipus energia

Consum anual 2013

Conversió a tones de CO

2

2013

Consum anual 2014

Conversió a tones de CO

2

2014

Electricitat 30.096 GJ 3.336 28.102 GJ 3.115

Gas Natural 1.1317 GJ 92 1.361 GJ 95

Gasoil (caldera centre Madrid Cartagena)

539 GJ 47 252 GJ 22

Aigua (xarxa) 20.584 m 3 82 20.695 m 3 83

Total 31.952 GJ 3.557 29.714 m 3 3.315

Consums de materials d’oficina més rellevants

Consum anual per font

El 2014, el consum de paper va augmentar lleugerament respecte de l’exercici anterior i també es va mantenir l’increment en el percentatge de paper reciclat, que va passar d’un 17,20% el 2013 a un 24,29% el 2014.

3. Material sanitari: MC MUTUAL tria tots els mate-rials sanitaris que utilitza a través de la Comissió de Farmàcia i els recull en un Guia Farmacolò-gica.

4. Equips d’oficina: la seva elecció es basa en criteris tècnics i, quan cal, en criteris ergonòmics. En el cas dels equips informàtics, es valora la seva capacitat de procés i que compleixin la línia de compatibilitat necessària amb els sistemes existents a l’organització. Es tracta de material inventariable i amb una rotació mínima. El 2014, MC MUTUAL va incorporar cent trenta telèfons mòbils amb tecnologia intel·ligent, disset equips multifunció, trenta impressores i quaranta-vuit pantalles destinades a la implantació de la cartelleria digital als centres assistencials.

5. Mobiliari d’oficina: la seva elecció es realitza amb els mateixos criteris que els equips d’ofici-na.

Gestió de l’energia i de l’aigua

A. Consum directe d’energia i aigua desglossat per fonts primàries: Els consums d’energia principals a MC MUTUAL són electricitat, gas natural i gasoil.

10.793,2 kg. de paper reciclat

*100 = 24,29% 44.429 kg. de paper consumits

Page 96 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »