Page 95 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Nota: MC MUTUAL considera com a productes ecològics els materials reciclats, amb poc impacte ambiental, sen-se productes químics o recarregables, entre altres.

Gestió de materials

Els materials utilitzats a MC MUTUAL es poden classi-ficar en cinc grans blocs:

1. Material de construcció: Compleix les normatives i reglaments que li són aplicables en cada cas, porta el marcatge CE i s’ajusta a allò que disposa l’article 5.2 del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).

El pla d’inversions d’MC MUTUAL preveu l’actualització progressiva del parc immobiliari de l’organització, amb materials i instal·lacions nous, amb l’objectiu que compleixin les normatives més recents.

2. Material d’oficina: MC MUTUAL disposa d’un catàleg que centralitza tots els materials que es consumeixen a l’organització i que li permet fomentar el consum de materials responsables entre el seu equip humà.

Consums

2013

Consums

2014 Unitats totals consu-mides

30.175 31.204

Unitats ecològiques consumides

16.600 18.237

El 2014, el percentatge de material d’oficina ecològic consumit va representar un 58,44% del total, un 3,2% superior al percentatge assolit l’any anterior. Els materials responsables amb el medi ambient més sol·licitats van ser carpetes, arxivadors i paper reciclat.

Page 95 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »