Page 94 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

MC MUTUAL disposa d’una política específica de seguretat de la informació, que és de compliment obligatori per a l’equip humà de la mútua, el personal subcontractat i les empreses proveïdores, així com dels recursos i les mesures necessaris per garantir el compliment de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD).

Amb l’objectiu de garantir un model òptim de gestió de la seguretat de la informació, l’entitat té dos comitès de seguretat, un en l’àmbit estratègic i l’altre en l’àmbit operatiu, que vetllen pel compliment adequat de la normativa actual en matèria de seguretat. A més, efectua auditories periòdiques, revisa i publica procediments nous i atén dubtes i consultes de caràcter jurídic, tècnic i organitzatiu.

MC MUTUAL és una organització responsable i compromesa amb el medi ambient. L’any 2006, l’entitat va publicar la seva primera memòria de sostenibilitat, va incloure la gestió responsable dels recursos en les seves reflexions estratègiques i va incloure l’anàlisi en temes d’acompliment ambiental. Uns compromisos que es van mantenir vigents en l’exercici 2014.

Per complir-los, MC MUTUAL va utilitzar materials adequats per a la construcció i la realització d’obres als seus locals, va reciclar correctament els residus generats mitjançant la contractació d’empreses proveïdores homologades en la gestió dels residus perillosos i no perillosos i va estendre el seu compromís en matèria de responsabilitat ambiental a través dels seus canals de comunicació.

Garantia de confidencialitat i protecció de

dades

Conservació del

medi ambient

Page 94 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »