Page 93 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

En el marc del programa de carreres professionals per al personal sanitari, que es va iniciar el 2008, es va concedir l’accés al grau corresponent a cent vuitanta-quatre de les sol·licituds presentades l’any anterior.

Foment de la mobilitat i la promoció interna

A fi d’afavorir la promoció de les persones de l’organització, les ofertes de feina es publiquen al portal corporatiu abans d’anunciar-se externament. Així, el 2014 es van nomenar internament onze persones per a llocs de responsabilitat: tres homes i vuit dones.

Seguretat i salut de l’equip humà

MC MUTUAL garanteix unes condicions òptimes de treball per a tot el seu equip humà. En aquest sentit, revisa anualment el seu Pla de Prevenció de Riscos Laborals i impulsa accions com:

›› Campanya anual de vacunació i exàmens de salut laboral.

›› Realitzaciód’informespersonalitzatsals empleats i empleades majors de quaranta anys per valorar i prevenir el risc de malaltia cardiovascular amb el mètode SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation).

›› Activació d’un protocol d’emergència sanitària després de la declaració nacional de malaltia per virus ebola.

›› Realització de la 5a avaluació dels factors de risc d’origen psicosocial.

›› Estudi de la sinistralitat a MC MUTUAL: el 2014, es van produir catorze accidents de treball amb baixa, tots de caràcter lleu. D’aquests accidents, nou van ser in-itinere, entre el domicili habitual del treballador i el seu lloc de treball o viceversa. Així mateix, es van registrar setanta-cinc accidents sense baixa, tots lleus, trenta-sis dels quals van ser també in-itinere; i no es va tenir constància de cap malaltia professional.

Taxa d'accidents

Taxa de malalties professionals

Taxa de dies perduts (IDR)

0,36 0 3,77

Page 93 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »