Page 92 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

El 2014 van disminuir les accions formatives impulsades i les hores de formació impartides, a causa que MC MUTUAL va disposar d’un pressupost menor i que durant el 2013 es van desenvolupar un gran nombre d’activitats formatives en línia. Les dades de formació de l’exercici 2014 són similars a les dels anys 2011 i 2012.

Dades de la formació diferenciada per sexes

La formació seguida per l’equip humà d’MC MUTUAL el 2014 va ser molt bé valorada, amb una puntuació mitjana de 8,66 sobre 10, i els participants van manifestar la voluntat de seguir en el procés de formació contínua.

MC MUTUAL també fomenta el desenvolupament del seu equip humà mitjançant el programa de millora contínua AVANÇA, que el 2014 incorporava una avaluació competencial, una avaluació del rendiment i una avaluació del lideratge.

Aquest mateix any es va donar continuïtat a la formació presencial derivada del Pla Sinapsi, implantat en l’exercici anterior, amb l’objectiu d’afavorir les habilitats comunicatives en el col·lectiu dels líders de l’organització. El Pla Sinapsi es va posar en marxa el 2013 per donar resposta a les necessitats detectades en l’avaluació del lideratge efectuada l’any anterior. El 65,38% de les accions grupals impulsades es van efectuar amb formadors interns, seixanta-vuit de cent quatre, que van impartir una formació molt propera i adaptada al lloc de treball del col·lectiu administratiu.

Hores de formació per col·lectiu

Homes Dones Total

Participants 768 1.457 2.225

Hores 16.585 28.276 44.861

Cost 61.057,58 126.961,32 188.018,90

Col·lectiU

hores de formació

nombre d'empleats

mitjana hores x empleat

Administratiu 8.893 944 9,42

Sanitari 35.655 844 42,24

Tècnic 285 19 15

Subaltern 28 14 2

Page 92 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »