Page 89 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

forma pertinent, tots els acords pactats; a abonar un preu lògic de mercat pel subministrament rebut; a afavorir l’optimització de la seva cadena de producció, i a realitzar un seguiment conjunt, amb tots els proveïdors, per a reconduir possibles desviacions en ambdós sentits.

A MC MUTUAL, la contractació s’ajusta, des de l’any 2008, als principis marcats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i a les seves successives modificacions i actualitzacions, recollides en el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret llei 3/2011, de 14 de novembre.

Els processos de contractació es regeixen per la llibertat d’accés a les licitacions, la publicitat i la transparència en els procediments i la no discriminació i la igualtat de tracte entre els proveïdors.

El 2014, MC MUTUAL va adjudicar cent trenta-sis contractes mitjançant processos de licitació, vint-i-un dels quals van correspondre a expedients subjectes a regulació harmonitzada, cent un a expedients amb regulació no harmonitzada i catorze negociats. L’import total adjudicat va ascendir a 18.570.177,57 euros.

Comunicació externa

MC MUTUAL edita materials i recursos nous per facilitar la gestió diària dels seus mutualistes i aportar un valor afegit als serveis que els ofereix com a mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

L’entitat comunica sempre de forma transparent i directa, mantenint la presència d’homes i dones en tots els seus documents.

És una entitat pròxima i accessible i, per tal de transmetre millor aquesta idea, utilitza imatges reals del seu equip humà i de les seves instal·lacions en bona part dels seus materials corporatius.

A més, amb l’objectiu de mantenir informats tots els seus grups d’interès sobre el seu acompliment, l’entitat també elabora periòdicament notes de premsa i les difon entre els mitjans de comunicació locals i nacionals.

Page 89 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »