Page 87 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

El 2014, MC MUTUAL va donar un pas més en la seva aposta per garantir la igualtat d’oportunitats per a totes les persones i va presentar la seva candidatura per obtenir el distintiu d’“igualtat a l’empresa”, que concedeix el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Un compromís que ja ha merescut diversos reconeixements. Entre aquests, el distintiu Òptima, que el va concedir l’any 2006 l’Institut de la Dona, un organisme que depenia del Ministeri de Treball i Afers Socials; i un Premi Catalunya Empresa Flexible, en la categoria de gran empresa, amb una menció nacional, per la seva flexibilitat horària.

Per garantir la igualtat d’oportunitats, l’entitat disposa d’un Pla d’Igualtat, instaurat el 2006, que es revisa i s’amplia anualment amb accions noves que fomentin la igualtat de tracte i evitin qualsevol tipus de pràctica discriminatòria. També té establerts els mecanismes i procediments següents:

Amb la mateixa premissa de transparència, MC MUTUAL sotmet, de forma biennal, el seu sistema de gestió de la prevenció a una auditoria legal realitzada per una entitat externa, que el 2013 va ser AUDISAFETY. Com a conclusió de l’auditoria, es va atorgar la consideració d’eficàcia molt alta en la implantació i l’adequació del sistema de gestió de la prevenció a MC MUTUAL.

Igualtat

d’oportunitats

per a tots

Flexibilitat i equanimitat

Es segueixen criteris objectius en tots els processos de selecció i incorporació de persones i es valoren les aptituds personals i les capacitats laborals dels candidats; s’utilitza un llenguatge no sexista i s’informa els proveïdors externs del compromís de l’organització amb la igualtat, amb la qual cosa es compleix el sisè principi del Pacte Mundial de les Nacions Unides, pel qual s’estableix que “les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en el treball i l’ocupació”.

Page 87 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »