Page 79 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Tots els serveis van obtenir una mitjana de valoració igual o superior al 8,4 sobre 10 i el millor puntuat va ser el d’hospitalització, amb un 9 sobre 10.

Aquest servei també s’avalua, específicament, amb una enquesta realitzada als pacients que reben l’alta a les clíniques MC MUTUAL. El 2014, van respondre aquest qüestionari 1.651 pacients, que van valorar amb un 9 sobre 10 l’atenció rebuda a les instal·lacions hospitalàries de la mútua, una puntuació que supera les seves expectatives abans de l’ingrés, que es situaven en el 7,9 sobre 10.

Conèixer la seva opinió permet a MC MUTUAL continuar millorant en la qualitat assistencial que presta als seus mutualistes.

Amb el mateix objectiu, l’entitat va reclamar les opinions expressades per la seva població protegida a través de 733 queixes, reclamacions, suggeriments i agraïments. El temps mitjà de resposta va ser de vuit dies i, després d’estudiar-los de manera individualitzada, l’organització va posar en marxa noranta-quatre accions destinades a reparar les possibles desviacions detectades i adaptar al màxim el seu servei a les sol·licituds formulades.

Percentatges de satisfacció per servei

2013 2014

Urgències C. Professionals Rehabilitació Hospitalització C. Comunes

Page 79 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »