Page 78 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Amb el mateix objectiu, l’organització avalua, en els concursos públics que convoca, el compromís dels seus proveïdors en els àmbits de qualitat, respecte pel medi ambient, seguretat i foment d’unes pràctiques d’ocupació justes i coherents amb els drets humans; i inclou una clàusula a través de la qual s’atorga un valor afegit a la proposició presentada pel licitador que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica, tingui a la seva plantilla un nombre de treballadors amb discapacitat igual o superior al 2%.

MC MUTUAL vol prestar sempre el millor servei a la seva població protegida i a tots els seus grups d’interès. Per això, fomenta una comunicació fluida, transparent, veraç i basada en el diàleg amb tots els col·lectius amb què interactua, cosa que li permet conèixer les seves expectatives i opinions. Així, pot oferir-los la resposta més adequada en cada moment i garantir l’excel·lència en totes les seves línies d’actuació.

Comunicació amb la seva població protegida

Durant l’exercici 2014, MC MUTUAL va fer enquestes de satisfacció per mesurar la conformitat dels seus mutualistes respecte del servei rebut i va promoure diversos canals de comunicació, que li van permetre transmetre una millor informació a la seva població protegida i reclamar les seves opinions i els seus suggeriments de millora.

Enquestes de satisfacció a pacients

MC MUTUAL mesura, sistemàticament, la satisfacció de les persones que són ateses als centres propis de l’entitat mitjançant enquestes realitzades a una mostra fiable de persones que, durant la setmana anterior, han estat ateses a les seves instal·lacions.

El 2014 va fer 2.790 enquestes telefòniques, amb un marge d’error estadístic inferior al 5%, i va obtenir una valoració mitjana de satisfacció d’un 8,70 sobre 10.

Establiment d’una bona comunicació

Page 78 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »