Page 77 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

prevenció de riscos laborals.

A finals de 2014, la mútua tenia 77 convenis de col·laboració subscrits amb col·legis professionals, col·legis de graduats socials i Universitats, entre altres organitzacions.

El 2014 també cal destacar l’acompanyament especial que va efectuar a les seves empreses i col·laboradors per tal de facilitar la implantació del nou sistema de liquidació directa en les cotitzacions de treballadors i empreses a la Seguretat Social, conegut com Cret@ i promogut per la Tresoreria

General de la Seguretat Social (TGSS). Una novetat que va suposar un important canvi en el sector.

MC MUTUAL gaudia d’un coneixement privilegiat sobre aquest nou model de cotització i dels seus circuits a causa de la seva situació com a font de dades i de les seves interrelacions amb la resta d’organitzacions implicades: la TGSS i l’Institut General de la Seguretat Social (INSS).

En aquest sentit, l’entitat va organitzar cinquanta jornades divulgatives, en algunes ocasions amb la col·laboració de la Tresoreria, a què van assistir més de 4.300 persones. Amb el mateix objectiu d’afavorir la transició i l’adaptació a aquesta nova situació i resoldre tots els dubtes que pogués tenir la seva població protegida, l’entitat va posar a la seva disposició diversos materials informatius i accions formatives relacionades amb aquest nou sistema de cotització a la Seguretat Social i els va proporcionar un assessorament personalitzat.

MC MUTUAL informa públicament sobre la seva actuació en matèria de responsabilitat social a través dels canals de comunicació establerts per l’organització, amb l’objectiu de difondre el seu compromís i estendre’l a tots els col·lectius amb què interactua i a tota la societat.

Cada any resumeix la seva actuació responsable mitjançant aquest informe, que publica al seu web corporatiu, del qual lliura una còpia en suport digital a les persones que assisteixen a la seva Junta General.

Contribuir al desenvolupament

de l’RSE

Page 77 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »