Page 67 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Altres projectes i col·laboracions

Divulgació de la prevenció

›› Estudi sobre la percepció dels treballadors dels nous pictogrames de productes químics perillosos.

›› Determinació de les mesures òptimes de control de l’exposició a formaldehid als laboratoris d’anatomia patològica.

›› Desenvolupament de continguts del mòdul de Prevenció de Riscos en Ofcines i Despatxos, en col·laboració amb ApprevenirT.

›› Sessió de sensibilització Líders Saludables, Empreses Segures.

›› Col·laboració en R 3.0 Psicosocial, impulsat juntament amb Aedipe Cataluña, Audit & Control Estrés, CERpIE-UPC, Foment del Treball i Fundació Prevent

Publicacions

Durant l’exercici 2014 es van elaborar diversos materials destinats a facilitar als treballadors de les empreses mutualistes informació concreta sobre certs conceptes relacionats amb la prevenció de riscos laborals.

MC MUTUAL té també una publicació en línia, MC SALUD LABORAL, de la qual es van publicar sis números, que es van distribuir a 15.615 subscriptors.

Audiovisuals

El 2014 també es va treballar en la traducció dels primers vídeos de la col·lecció PIMEX (Picture Mix Exposure), que té com a objectiu fer visibles els perills a l’entorn laboral i revelar com controlar-los de manera efectiva. Aquests vídeos han demostrat una gran efcàcia als Països Baixos.

Page 67 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »