Page 58 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Formació continuada

Els facultatius i diplomats en infermeria, especialitzats en la gestió de les contingències comunes, tenen també amb un pla de formació específc dissenyat per mantenir-los en la primera línia del coneixement científc.

El 2014, fruit dels canvis legislatius ocorreguts durant l’exercici, es van organitzar diverses sessions tècniques de prestacions sanitàries i econòmiques, que van reunir més de 490 professionals sanitaris de diversos col·lectius. El seu objectiu principal va ser analitzar l’impacte dels canvis normatius en matèria de gestió de la incapacitat temporal i la conseqüent actualització dels procediments d’actuació; així com exposar l’estructura, el disseny i el desenvolupament del pla de qualitat sanitària.

També cal destacar la sisena edició del Màster de Valoració del Dany Corporal, que MC MUTUAL ofereix

al seu personal mèdic. Una formació impartida per la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), que està orientat a la millora de la formació dels facultatius en diferents aspectes per al desenvolupament de l’activitat laboral, derivats tant de contingències comunes com professionals. Entre els seus objectius destaca el coneixement i el desenvolupament d’habilitats en organització i legislació, salut laboral, serveis de prevenció, patologies mèdiques per especialitats i valoració del dany corporal.

En el mateix exercici es va impartir una formació d’inici d’incapacitat temporal per contingències comunes (ITCC) al col·lectiu d’infermeria. Una formació interna adreçada a més de trenta professionals dels diferents centres de la mútua, orientada a la millora dels processos d’IT des del seu inici.

Page 58 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »