Page 56 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

2013 2014 Difer.

Compte d'Altri 6,0 6,7 10,17%

Compte propi 8,2 8,1 -1,29%

Total 6,5 7,0 7,15%

Dies indemnitzables per treballador i any

L’augment de població protegida i l’increment esmentat de la sinistralitat van provocar un repunt del percentatge de la despesa d’incapacitat

temporal sobre quotes meritades, que es va situar en el 81,56%.

El 2014, els dies indemnitzables per treballador protegit van augmentar en un 7,15% i es van situar en 7 dies.

TipologIa 2013 2014 % crec. s/13

Despesa IT-CC compte aliè Quotes meritades

% sobre quotes meritades

155,08 189,02 82,04%

182,01 200,96 90,57%

17,36% 6,32% 10,39% Despesa IT-autònoms Quotes meritades

% sobre quotes meritades

40,35 69,57 58,00%

42,91 74,80 57,37%

6,35% 7,51% -1,07% Despesa IT-CC total Quotes meritades

% sobre quotes meritades

195,43 258,59 75,57%

224,92 275,76 81,56%

15,09% 6,64% 7,93%

Nota: Imports en milions d’euros

Evolució % despesa d’incapacitat temporal sobre quotes

Page 56 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »