Page 51 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

El 2014, MC MUTUAL va continuar potenciant l’atenció social que facilita a la seva població protegida i va augmentar l’equip de treballadors socials de l’entitat. Així, l’entitat compta amb una major presència en tot el territori espanyol i presta una atenció més pròxima i personalitzada.

El 2014, els treballadors socials d’MC MUTUAL van atendre el triple de casos, 3.291, que en l’exercici anterior.

En el marc d’aquesta assistència social, MC MUTUAL facilita als treballadors lesionats la reincorporació al seu mitjà social o laboral quan, a causa d’una situació

nova derivada d’un accident de treball o una malaltia professional, necessiten informació o orientació social.

També es van incrementar les prestacions especials concedides, 307, per un import total de 981.408,13 €.

Les prestacions especials són ajudes econòmiques, de caràcter potestatiu, adreçades als treballadors de les empreses mutualistes, a treballadors autònoms adherits i als seus drethavents que, pel fet d’haver patit un accident de treball o d’estar afectats per una malaltia professional, es trobin en estats o situacions concretes de necessitat.

La quantia d’aquestes prestacions la determina la Comissió de Prestacions Especials, en funció de la sol·licitud formulada, l’estat de necessitat del treballador o el benefciari i la disponibilitat de pressupost.

Prestacions especials

Treball social i prestacions especials

Page 51 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »