Page 50 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

El 2014, MC MUTUAL va concedir 87 prestacions noves destinades a l’atenció de menors afectats per càncer o alguna altra malaltia greu. Durant l’exercici, l’entitat va abonar 2.187.003 euros per aquest concepte, corresponents a aquestes noves prestacions i a les ajudes concedides anteriorment, que continuaven vigents.

Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural

2013 2014

Nombre casos risc durant l'embaràs 5.129 5.725

Import satisfet 23.130.299 26.023.153

Nombre casos risc durant la lactància 22 24

Import satisfet 186.880 195.151

TOTAL CASOS 5.151 5.749

TOTAL IMPORT 23.317.179 26.218.304

2013 2014

CASOS CONCEDITS 70 87

CASOS VIGENTS A FINAL D'ANY

103 137

IMPORT SATISFET 1.569.123 2.181.003

Page 50 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »