Page 44 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Atenció sanitària

L’any 2014, MC MUTUAL va seguir les línies marcades en el seu Pla de Qualitat Sanitària, que orienta l’atenció al pacient i pretén aconseguir una pràctica clínica i avaluadora excel·lent. Per aconseguir-ho, l’entitat va afavorir la participació dels professionals en la seva gestió, va potenciar la seva capacitació i el seu desenvolupament i va fomentar la difusió a tota la societat del coneixement científic acumulat a l’organització.

L’aplicació del pla té com a objectiu fer que l’activitat sanitària sigui més segura per als pacients i crear la cultura, l’organització i la metodologia necessàries per desenvolupar la qualitat i la millora contínua.

Un instrument estratègic que permet que l’entitat garanteixi l’excel·lència en l’atenció que presta a la seva població protegida i que comprèn totes les activitats que du a terme en aquest àmbit, tant als centres propis com als compartits i concertats. En aquest marc, durant el 2014 es van impulsar diversos projectes, com un sistema d’autoavaluació d’estàndards de qualitat, destinat als centres assistencials, que s’implantarà en l’exercici 2015.

MC MUTUAL presta a la seva població protegida una atenció sanitària que comprèn des de la urgència mèdica fins a la rehabilitació, en els casos en què es consideri necessària. La seva àmplia xarxa de centres, repartida per tot el territori espanyol, està especialment dotada per al tractament de

Page 44 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »