Page 34 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

les ajudes de jardí d’infants), així com computar, en la seva integritat, altres conceptes que anteriorment tenien establerta alguna limitació (com succeïa amb els xecs menjar).

En matèria de contractació, l’Ordre HAP/2425/2013, de 23 de desembre, va modificar els llindars d’aplicació en matèria de procediments d’adjudicació de contractes i va establir els límits per als diferents tipus de contractes en el sector públic a partir de l’1 de gener de 2014.

De gran transcendència va ser la Llei d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del sector públic (Llei 25/2013, de 27 de desembre), plenament aplicable a les mútues

i que va introduir l’obligació d’utilitzar la factura electrònica a partir del 2015.

En l’àmbit de la prevenció de riscos laborals, es va establir novament la disponibilitat financera de les mútues en l’execució de les seves activitats preventives en un 0,5% (Resolució de 21 de maig). I es van mantenir per a aquest exercici els programes, els criteris i les prioritats implantats el 2013, que les mútues han d’aplicar en la planificació i el desenvolupament de les activitats preventives que ofereix la Seguretat Social, que aquestes han de desenvolupar.

Però, sens dubte, la norma amb major afectació a l’entitat la trobem en el Reial Decret 625/2014, de

Page 34 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »