Page 33 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

temporal, entre els quals destaca la introducció de la suspensió cautelar de la prestació quan el treballador no es presenti a un reconeixement mèdic al qual hagi estat citat (situació que posteriorment va desenvolupar el Reial Decret 625/2014). I es va modificar la Llei general pressupostària en el sentit d’incorporar els presidents de les mútues com a comptedants, responsables de la informació comptable i de la rendició de comptes que s’hagin d’enviar al Tribunal de Comptes.

Posteriorment, es van publicar les normes de cotització a la Seguretat Social per al 2014 (Ordre ESS/106/2014, de 31 de gener). Aquesta ordre

va mantenir el 0,05 en la fracció de quota per finançar la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal per contingències comunes, que ja s’aplicava des de juliol de 2011. Com a novetat, es va introduir un finançament diferenciat en el Sistema Especial per a treballadors agraris per compte d’altri, el coeficient aplicable del qual es va situar en el 0,03%. Aquests percentatges podien situar-se en el 0,055% o el 0,033%, respectivament, per a aquelles mútues que acreditessin la insuficiència financera del coeficient general a causa de circumstàncies estructurals, en els termes que es van establir mitjançant Resolució de 31 de juliol de 2014 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social. Així mateix, es va reduir el tipus aplicable per al finançament de la incapacitat temporal (IT) dels treballadors autònoms, que va passar del 3,30% al 3,20% (o al 2,70% si tenien assegurada la protecció per cessament d’activitat).

Aquesta ordre de cotització també feia referència a la campanya del Bonus 2013 i mantenia, amb petits ajustos, els valors límit dels índexs de sinistralitat general i extrema previstos en l’exercici anterior, així com el volum de cotització necessari per accedir a l’incentiu (5.000 € en el període d’observació). Com en anys anteriors, es van tornar a prorrogar, fins al 30 de juny i el 15 d’agost, respectivament, els terminis de presentació de sol·licituds i de remissió a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social dels informes proposta (Ordre ESS/996/2014, de 12 de juny).

Dins l’àmbit de la cotització, el Reial decret llei 13/2013, de 20 de desembre, va modificar l’article 109 de la Llei general de la Seguretat Social amb l’objectiu que passessin a computar-se en la base de cotització al Règim General una sèrie de conceptes retributius que fins llavors n’havien estat exclosos (com per exemple els plans de pensions o

Page 33 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »