Page 26 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

›› Comissió de Control i Seguiment: És l’òrgan de participació institucional dels empresaris i treballadors en el control i seguiment de la col·laboració amb la Seguretat Social que desenvolupa la mútua. El seu nombre de membres, amb un màxim de deu representants, està regulat tenint en compte la dimensió i les característiques de cada mútua. A MC MUTUAL, la Comissió de Control i Seguiment està formada per deu persones. Del total de membres, la meitat correspon a la representació dels treballadors protegits per l’entitat, a través de les organitzacions sindicals més representatives en l’àmbit nacional, i l’altrameitat, a la representació dels empresaris associats a aquella, escollits a través de les organitzacions empresarials de major representativitat. La Comissió de Control i Seguiment té el mateix president que la Junta Directiva i hi actua com a secretari, amb veu però sense vot, el director gerent. Els seus

membres no perceben cap retribució per la seva gestió, sense perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret.

›› Junta Consultiva: És un òrgan constituït i regulat per la Junta Directiva, la fnalitat del qual és assessorar en la millora de la qualitat dels serveis prestats per la mútua a les empreses i al seu personal. Per assolir aquest objectiu, es sistematitza una forma d’organitzar i conduir les reunions d’aquesta junta que promou la participació i fomenta el diàleg i el col·loqui amb la direcció de la mútua. El valor afegit de la Junta Consultiva, formada per representants d’empreses associades, és poder reunir un grup d’empresaris i empresàries perquè no només es sentin identifcats amb la mútua, sinó que també s’impliquin en el seu desenvolupament. Els seus membres no perceben cap retribució per la seva gestió.

Page 26 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »