Page 25 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

amb criteris d’efciència, transparència i equitat seguint les directrius marcades pel Codi de Bones Pràctiques subscrit per les mútues del sector.

MC MUTUAL també disposa de dos òrgans de partici-pació, la Comissió de Prestacions Especials i la Comis-sió de Control i Seguiment, i d’un òrgan de consulta, la Junta Consultiva.

Òrgans de participació i consulta

›› Comissió de Prestacions Especials: Té a càrrec seu la concessió dels benefcis de l’assistència social que hagi de satisfer la mútua, amb càrrec als recursos previstos. L’assistència social consisteix en la concessió dels serveis i els auxilis econòmics, no reglamentats, que poden oferir-se als

treballadors i treballadores per compte d’altri i per compte propi, i als drethavents d’aquests, que, pel fet d’haver patit un accident de treball o una malaltia professional, es trobin en situacions de necessitat. Està constituïda per vuit membres, quatre dels quals són representants dels treballadors contractats per les empreses associades a l’entitat i els altres quatre, representants dels empresaris associats, designats per la Junta Directiva. El seu president és escollit per la comissió mateixa entre els seus membres. Els representants de la Comissió de Prestacions Especials no reben cap tipus de remuneració per la seva activitat, sense perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret.

Page 25 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »