Page 24 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

un representant dels treballadors al servei de la mútua. Els membres de la Junta Directiva es distribueixen entre ells els càrrecs de president, vicepresident primer i segon i secretari. La resta de membres ostenten la condició de vocals. També assisteixen a la Junta Directiva amb veu, però sense vot, el director gerent i totes aquelles altres persones la presència de les quals es consideri necessària. Els membres de la Junta Directiva no perceben cap tipus de remuneració per la seva activitat, sense perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret, i han de respondre davant la Seguretat Social, la mateixa mútua i els empresaris associats pels danys causats com a conseqüència de la realització d’actes contraris a la normativa aplicable.

›› Direcció General: La gerència i l’administració de l’entitat són potestat del director gerent, que exerceix la direcció tècnica administrativa i la representació de la mútua. No poden ocupar aquest càrrec aquells que pertanyin al Consell d’Administració o exerceixin qualsevol activitat remunerada en una empresa associada a la mútua.

Comissió Permanent: Està constituïda per entre cinc i set membres de la Junta Directiva: el president, els vicepresidents, el secretari i els vocals designats per aquesta. La Junta Directiva pot delegar en la Comissió Permanent les funcions i facultats que consideri convenients i que no tinguin el caràcter d’indelegables. Els seus membres no perceben cap retribució per la seva gestió, sense perjudici de la compensació legal per assistència a què tenen dret.

President: Representa la mútua en qualsevol classe d’actes i contractes i davant les autoritats i els tribunals en qualsevol tipus d’assumptes administratius i judicials. Pot exercir l’ús de la frma social davant de tercers sense cap restricció.

Vicepresidents: Substitueixen el president en les seves funcions. Són dos membres de la Junta Directiva i són designats per aquesta.

Secretari: Té atribuïdes les funcions, amb el vistiplau del president, de redactar l’ordre del diade les reunions reglamentàries de l’entitat i de les seves convocatòries, així com la d’ocupar-se de la seva remissió i publicació; aixecar i signar les actes corresponents dels acords adoptats; lliurar les certifcacions esteses per la mútua; custodiar els llibres d’actes, i actuar com a secretari de la Comissió Permanent.

Tots els membres dels òrgans de govern d’MC MUTUAL es comprometen a gestionar l’entitat

Page 24 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »