Page 23 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Sistema de govern i participació

MC MUTUAL impulsa la participació de les seves empreses associades i de la seva població protegida en el govern de l’entitat mitjançant diversos canals que estableix en els seus estatuts.

Els òrgans de govern de la mútua són la Junta General, la Junta Directiva i la Direcció General.

El mes d’octubre de 2014 es va produir un canvi en la Direcció General de l’organització. El Director General Francisco Hernández Carbó va cessar en el càrrec per voluntat pròpia i va assumir la Direcció General Eduardo Vidal Castarlenas. Francisco Hernández va continuar vinculat a MC MUTUAL com a adjunt a la Direcció General i assessor de la Presidència. El mes de desembre del mateix any es va nomenar David Álvarez Díez president d’honor de l’entitat.

Òrgans de govern

›› Junta General: És l’òrgan superior de govern de l’entitat. Està integrada pel col·lectiu d’empresaris associats i un representant dels treballadors i les treballadores al servei de la mútua. Tenen dret a vot aquells associats que es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions socials i es computa un vot per cadascun d’ells. Les Juntes Generals Ordinàries es celebren necessàriament un cop l’any i les extraordinàries en qualsevol moment, per acord adoptat per la Junta Directiva o a sol·licitud de la vintena part dels associats.

›› Junta Directiva: Té a càrrec seu el govern directe i immediat de la mútua, la seva plena representació i totes les facultats de direcció, administració i execució que calguin per a la defensa dels interessos patrimonials i socials de l’entitat, sense cap altra limitació que les establertes pels estatuts i en la normativa vigent en cada moment. D’acord amb els estatuts, la Junta Directiva es compon d’un màxim de vint membres, dinou dels quals pertanyen a les empreses associades. El membre restant és

ESTRUCTURA DE L’ORGANITZACIÓ

Page 23 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »