Page 19 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Materialitat:

En l’elaboració de la seva Memòria 2014, MC MUTUAL va comptar amb un equip multidisciplinari de professionals, entre els quals es troben els responsables de cadascuna de les diferents àrees que integren l’organització. Aquest equip va ser l’encarregat de defnir el guió que havia de seguir l’informe i va identifcar els aspectes més rellevants per a l’entitat i per als grups d’interès amb què interactua.

Participació dels grups d’interès:

MC MUTUAL manté una relació constant i directa amb tots els grups d’interès sobre els quals repercuteixen les accions desenvolupades per l’organització: població protegida, empreses associades, col·laboradors, equip humà, administracions públiques, òrgans de govern de l’entitat, empreses proveïdores, organitzacions sindicals i sector d’activitat. Van ser defnits en el procés d’elaboració de la primera memòria de sostenibilitat de la mútua, l’any 2006 i, a partir del diàleg amb ells, MC MUTUAL identifca les seves expectatives i els seus interessos i construeix una resposta adequada.

Context de sostenibilitat:

La missió de l’entitat “Tenir cura de la salut laboral de les persones, de forma responsable” porta implícit el compromís d’MC MUTUAL amb la sostenibilitat. Aquest document descriu els desafaments principals que comprèn el concepte de desenvolupament sostenible i l’estratègia de l’entitat en aquesta matèria. Sempre que és possible i pertinent, s’ofereix informació d’un context més global i general per tal de situar l’acompliment de l’entitat en un àmbit econòmic, social i ambiental.

Principi d’exhaustivitat:

El procés d’elaboració d’aquest informe, així com la defnició del seu contingut, abast i cobertura, garanteix que s’han tingut en compte els impactes essencials de l’activitat d’MC MUTUAL sobre tots els seus grups d’interès.

PRINCIPIS PER A LA DEFINICIÓ DEL

CONTINGUT DE L’INFORME

Page 19 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »