Page 17 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

-- Posada en marcha de:

•• Nou laboratori de proves biomecàniques. •• Unitat de salut mental. •• Centres assistencials:

-- 82.530 treballadors atesos. -- 283.437 visites ateses.

-- 287.491 sessions de rehabilitació.

›› Increment dels casosde riscdurant l’embaràs i la lactància natural atesos: 5.749.

›› Major import destinat a l’atenció de menors afectats per càncer o alguna altra malaltia greu: 2.181.003 euros.

›› Treball social:

•• Es tripliquen els casos atesos per l’equip de treball social: 3.291.

•• Increment de la dotació destinada a Prestacions Especials: prop d’ un milió d’euros concedits.

CONTINGÈNCIES COMUNES

›› Més treballadors coberts: 945.229.

•• 749.237 treballadors per compte d’altri. •• 195.992 treballadors autònoms.

›› El percentatge de la despesa d’incapacitat temporal sobre quotes meritades, es va situar en un 81,56%.

›› Va continuar augmentant el nombre d’empreses que va contractar les contingències comunes amb MC MUTUAL: representaven un 72,59% de la cartera i eren un total de 119.508.

›› Un 75,69% de la població protegida, coberta també en les contingències comunes.

›› Més proves mèdiques i tractaments realitzats: 28.969.

›› Elaboració de més de 162 informes per

facilitar la gestió de l’absentisme en empreses mutualistes, amb un impacte positiu en un 77% de les empreses que van treballar en programes de reducció de l’absentisme.

PROTECCIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DELS

TREBALLADORS AUTÒNOMS

›› Es van aprovar un 33,1% de les sol·licituds rebudes.

›› Prestació total abonada: 493.858 euros.

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

›› 2.861 assessoraments realitzats.

›› 1.433 informes de sinistralitat emesos.

›› 4.934 persones formades en prevenció de riscos laborals.

›› 367 expedients del Bonus tramitats a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social.

›› Divulguem la prevenció entre més de 1.727 assistents a jornades i seminaris.

›› Nous reconeixements per a les nostres empreses mutualistes: “Certifcat Bonus” i “Zero és +”.

›› Foment de la Prevenció de Riscos Laborals:

•• XIII Edició dels Premis MC MUTUAL “ Antonio Baró ” a la Prevenció de Riscos Laborals. •• VI edició dels Premis MC 28 d’Abril.

•• Reducció de la sinistralitat a les empreses del Pla d’Acció per a Empreses de Sinistralitat Especial.

Page 17 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »