Page 123 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIU 2014 2013 PATRIMONI NET I PASSIU 2014 2013

V. Inversions financeres a llarg termini

260.899.193,79 333.166.922,29 4. Altres deutes 1.504.624,53 1.173.248,28

1. Inversions fnanceres en patrimoni 71.472,21 82.631,38

5. Creditors per arrendament fnancer a curt termini

0,00 0,00

2. Crèdits i valors representatius de deute

259.844.684,70 329.784.915,04

IV. Creditors i altres comptes per pagar

56.423.416,71 47.819.133,20

4. Altres inversions fnanceres 983.036,88 3.299.375,87 1. Creditors per operacions de gestió 3.383.057,96 2.269.644,89 VI. Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini

1.897.364,15 1.928.413,87 2. Altres comptes que cal pagar 49.119.462,69 41.976.544,14

B) Actiu corrent 404.000.061,76 325.354.537,89 3. Administracions públiques 3.920.896,06 3.572.944,17

I. Actius en estat de venda 0,00 0,00

4. Creditors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

II. Existències 326.956,29 358.679,95 V.Ajustos per periodificació 0,00 0,00 1. Productes farmacèutics 79.608,53 89.322,66 2. Material sanitari de consum 247.347,76 269.357,29 3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00 III. Deutors i altres comptes a cobrar 160.017.240,35 189.771.017,44 1. Deutors per operacions de gestió 18.177.824,19 57.766.810,04 2. Altres comptes a cobrar 141.465.411,70 131.342.099,18 3. Administracions públiques 374.004,46 662.108,22 4. Deutors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

V. Inversions financeres a curt termini 184.134.801,92 114.652.888,28 1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00 2. Crèdits i valors representatius de deute 182.112.990,79 114.626.907,18 4. Altres inversions fnanceres 2.021.811,13 25.981,10 VI. Ajustos per periodificació 0,00 0,00 VII.Efectiu i altres actius líquids equivalents

59.521.063,20 20.571.952,22

1. Altres actius líquids equivalents 54.765.518,75 15.923.328,90 2. Tresoreria 4.755.544,45 4.648.623,32

TOTAL ACTIU (A+B)..... 758.222.637,90 753.436.301,77

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....

758.222.637,90 753.436.301,77

Page 123 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »