Page 122 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIU 2014 2013 PATRIMONI NET I PASSIU 2014 2013

A) Actiu no corrent 354.222.576,14 428.081.763,88 A) Patrimoni net 673.119.885,20 672.478.186,81 I. Immobilitzat intangible 8.702.914,79 9.232.892,64 I. Patrimoni aportat 0,00 0,00 1. Inversió en investigació i desenvolupament 0,00 0,00 II. Patrimoni generat 664.712.229,57 671.273.190,92 2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00 1. Reserves 529.612.705,72 477.739.406,77 3. Aplicacions informàtiques 5.101.913,88 4.894.416,43 2. Resultats d’exercicis anteriors 74.388.439,27 123.558.523,54 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits

3.601.000,91 4.338.476,21 3. Resultats d’exercici 60.711.084,58 69.975.260,61

5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00 III. Ajustos per canvis de valor 8.407.655,63 1.204.995,89 II. Immobilitzat material 63.322.850,08 64.626.137,95 1. Immobilitzat no fnancer 0,00 0,00

1. Terrenys 17.389.132,76 17.389.132,76

2. Actius fnancers disponibles per a la venda

8.407.655,63 1.204.995,89

2. Construccions 17.885.125,24 18.100.870,83

IV. Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats

0,00 0,00

5. Altre immobilitzat material 28.048.592,08 29.136.134,36 B) Passiu no corrent 1.607.503,42 1.973.311,66 6. Immobilitzat en curs i bestretes 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 1.607.503,42 1.973.311,66 III. Inversions immobiliàries 8.600.350,30 8.327.494,10 II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Terrenys 4.244.634,07 4.180.859,46 2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Construccions 4.355.716,23 4.146.634,64 4. Altres deutes 0,00 0,00 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes

0,00 0,00

5. Creditors per arrendament fnancer a llarg termini

0,00 0,00

IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades

10.799.903,03 10.799.903,03 C) Passiu corrent 83.495.249,28 78.984.803,30

1. Inversions fnanceres en patrimoni d’entitats de dret públic

1.883.691,86 1.883.691,86 I. Provisions a curt termini 25.567.208,04 29.992.421,82

2. Inversions fnanceres en patrimoni de societats mercantils

8.916.211,17 8.916.211,17 II. Deutes a curt termini 1.504.624,53 1.173.248,28

4. Altres inversions 0,00 0,00 2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00

BALANÇ

PATRIMONI INTEGRAT

Page 122 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »