Page 120 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIU 2014 2013 PATRIMONI NET I PASSIU 2014 2013

A) Actiu no corrent 18.105.095,81 17.792.435,70 A) Patrimoni net 19.802.053,18 19.395.750,61 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 I. Patrimoni aportat 0,00 0,00 1. Inversió en investigació i desenvolupament 0,00 0,00 II. Patrimoni generat 19.802.053,18 19.395.750,61 2. Propietat industrial i intel·lectual 0,00 0,00 1. Reserves 19.478.396,61 12.397.776,36 3. Aplicacions informàtiques 0,00 0,00 2. Resultats d’exercicis anteriors -82.646,00 -30.625,67 4. Inversions sobre actius utilitzats en règim d’arrendament o cedits

0,00 0,00 3. Resultats d’exercici 406.302,57 7.028.599,92

5. Altre immobilitzat intangible 0,00 0,00 III. Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 441.964,26 466.099,05 1. Immobilitzat no fnancer 0,00 0,00

1. Terrenys 0,00 0,00

2. Actius fnancers disponibles per a la venda

0,00 0,00

2. Construccions 0,00 0,00

IV. Altres increments patrimonials pendents d’imputació a resultats

0,00 0,00

5. Altre immobilitzat material 441.964,26 466.099,05 B) Passiu no corrent 1.607.503,42 1.973.311,66 6. Immobilitzat en curs i bestretes 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 1.607.503,42 1.973.311,66 III. Inversions immobiliàries 8.600.350,30 8.327.494,10 II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Terrenys 4.244.634,07 4.180.859,46 2. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Construccions 4.355.716,23 4.146.634,64 4. Altres deutes 0,00 0,00 3. Inversions immobiliàries en curs i bestretes

0,00 0,00

5. Creditors per arrendament fnancer a llarg termini

0,00 0,00

IV. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i associades

8.916.211,17 8.916.211,17 C) Passiu corrent 87.675,69 155.932,24

1. Inversions fnanceres en patrimoni d’entitats de dret públic

0,00 0,00 I. Provisions a curt termini 0,00 0,00

2. Inversions fnanceres en patrimoni de societats mercantils

8.916.211,17 8.916.211,17 II. Deutes a curt termini 0,00 0,00

4. Altres inversions 0,00 0,00 2. Deute amb entitats de crèdit 0,00 0,00

BALANÇ

PATRIMONI PRIVATIU

Page 120 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »