Page 119 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

ACTIU 2014 2013 PATRIMONI NET I PASSIU 2014 2013

2. Crèdits i valors representatius de deute 259.769.586,83 329.784.915,04

5. Creditors per arrendament fnancer a curt termini

0,00 0,00

4. Altres inversions fnanceres 983.036,88 3.299.375,87 IV. Creditors i altres comptes per pagar 56.335.741,02 47.663.200,96 VI. Deutors i altres comptes per cobrar a llarg termini

1.897.364,15 1.928.413,87 1. Creditors per operacions de gestió 3.383.057,96 2.269.644,89

B) Actiu corrent 400.607.925,28 321.621.979,08 2. Altres comptes que cal pagar 49.119.462,73 41.893.115,45 I. Actius en estat de venda 0,00 0,00 3. Administracions públiques 3.833.220,33 3.500.440,62

II. Existències 326.956,29 358.679,95

4. Creditors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

1. Productes farmacèutics 79.608,53 89.322,66 V.Ajustos per periodificació 0,00 0,00 2. Material sanitari de consum 247.347,76 269.357,29 3. Altres aprovisionaments 0,00 0,00 III. Deutors i altres comptes a cobrar 159.982.144,46 189.758.297,43 1. Deutors per operacions de gestió 18.177.824,19 57.766.810,04 2. Altres comptes a cobrar 141.465.349,19 131.331.206,22 3. Administracions públiques 338.971,08 660.281,17 4. Deutors per administració de recursos a compte d’altres ens públics

0,00 0,00

V. Inversions financeres a curt termini 184.132.697,46 113.556.785,04 1. Inversions fnanceres en patrimoni 0,00 0,00 2. Crèdits i valors representatius de deute

182.111.715,54 113.546.907,18

4. Altres inversions fnanceres 2.020.981,92 9.877,86 VI. Ajustos per periodificació 0,00 0,00 VII.Efectiu i altres actius líquids equivalents

56.166.127,07 17.948.216,66

1. Altres actius líquids equivalents 54.765.518,75 15.923.328,90 2. Tresoreria 1.400.608,32 2.024.887,76

TOTAL ACTIU (A+B)..... 736.725.405,61 731.911.307,26

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C).....

736.725.405,61 731.911.307,26

Page 119 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »