Page 117 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

2014 2013 1. Cotitzacions socials 733.452.644,27 702.183.631,74 2. Transferències i subvencions rebudes 22.563,87 192.198,91 3. Prestacions de serveis 2.574.576,50 2.989.928,83 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu immobilitzat 0,00 0,00 5. Altres ingressos de gestió ordinària 50.992.915,18 68.069.325,34 6. Excessos de provisions 416.204,77 968.220,93

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6) 787.458.904,59 774.403.305,75

7. Prestacions socials -312.630.118,58 -273.842.314,45 8. Despeses de personal -80.152.747,77 -79.090.660,73 9. Transferències i subvencions concedides -182.229.912,11 -198.674.644,41 10. Aprovisionaments -38.470.366,75 -36.715.230,85 11. Altres despeses de gestió ordinària -121.494.427,76 -133.304.689,42 12. Amortització de l'immobilitzat -7.396.104,25 -7.957.275,76

B) TOTAL DE DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (7+8+9+10+11+12) -742.373.677,22 -729.584.815,62 I. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA (A+B) 45.085.227,37 44.818.490,13

13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l’immobilitzat no fnancer i actius en estat de venda

-73.063,66 8.498.603,14

14. Altres partides no ordinàries -53.856,07 -122.613,78

II. RESULTAT DE LES OPERACIONS NO FINANCERES (I+13+14) 44.958.307,64 53.194.479,49

15. Ingressos fnancers 15.762.863,70 17.898.086,64 16. Despeses fnanceres -8.682,04 -12.886,21 17. Despeses fnanceres imputades a l'actiu 0,00 0,00 18. Variació del valor raonable en actius fnancers 0,00 -879.739,67 19. Diferències de canvi 0,00 0,00 20. Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius fnancers -11.159,17 0,00

III. RESULTAT DE LES OPERACIONS FINANCERES (15+16+17+18+19+20) 15.743.022,49 17.005.460,76 IV. RESULTAT (ESTALVI O DESESTALVI) NET DE L’EXERCICI (II+III) 60.701.330,13 70.199.940,25 21. Impost sobre benefcis 9.754,45 -1.885.183,63 V. RESULTAT NET DE L’EXERCICI DESPRÉS D’IMPOSTOS 60.711.084,58 68.314.756,62 AJUSTOS EN EL COMPTE DEL RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR 1.660.503,99 VI. RESULTAT DE L’EXERCICI ANTERIOR AJUSTAT 69.975.260,61

+–

COMPTE DEL RESULTAT PATRIMONI INTEGRAT

Page 117 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »