Page 114 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Ràtios 2014 2013 2012

Rendiment de fons propis (ROE) (Resultat/Fons propis) x 100 9,23% 9,98% 12,10% Descomposició:

Marge (Resultat/Ingressos d'explotació) x 100 7,67% 7,52% 8,10%

Rotació de l'actiu (Ingressos d'explotació/Actiu total) 1,07 1,18 1,22

Palanquejament (Actiu total/Fons propis) 1,13 1,13 1,22

ROE del sector ND 7,48% 8,58%

L’evolució de les ràtios més significatives relatives a l’evolució econòmica d’MC MUTUAL durant els últims tres anys és la següent:

El ROE es manté en el mateix nivell de l’exercici anterior i força per damunt de l’agregat del sector. Atesa l’escassa incidència del palanquejament i la rotació, la caiguda del rendiment s’ha de vincular

a la reducció del marge, fet que ha estat analitzat anteriorment en enumerar els components que justificaven l’evolució del resultat de l’exercici.

ANÀLISI ECONÒMICA

nacionals. La previsió de l’ingrés establert per la Resolució de 18 de març de 2015, descrita més amunt, que s’ha anat preveient durant els últims anys, ha orientat aquestes inversions financeres cap al circulant, cosa que ha fet reduir el grau de consolidació però, en canvi, ha incrementat la solvència tècnica.

Finalment, els nivells de disponibilitat continuen en mínims, com en anys anteriors. Aquest fet s’ha accentuat pel nivell summament baix dels tipus d’interès de la liquiditat.

Com a conclusió, es pot dir que MC MUTUAL manté la solidesa financera d’anys anteriors.

Page 114 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »