Page 113 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Ràtios 2014 2013 2012 2011

Anàlisi patrimonial estàtica

Endeutament (Exigible/Fons propis) 0,128 0,129 0,161 0,146

Consolidació (Immobilitzat/Actiu) 0,456 0,593 0,443 0,530

Anàlisi de la solvència estàtica

Solvència tècnica (Actiu circulant/Exigible c.p.) 4,803 3,572 4,022 3,695

Disponibilitat (Tresoreria/Exigible c.p.) 0,017 0,026 0,112 0,016

Addicionalment, i d’acord amb allò que estableix la Resolució de 18 de març de 2015 de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, MC MUTUAL haurà de fer un ingrés de 202.327.492,47 euros al fons de contingències professionals amb càrrec al saldo del compte de reserva d’estabilització de contingències professionals de l’entitat al tancament de l’any 2014 per tal d’ajustar-lo a allò que estableix l’article 75. 2 a) de la LGSS, amb

anterioritat a la distribució del resultat de l’exercici descrita més amunt. Igualment, i pel mateix motiu, haurà de fer un ingrés de 24.864.174,29 euros a la Reserva Complementària d’Estabilització per Cessament d’Activitat de la TGSS amb càrrec al saldo del compte de Reserva d’Estabilització per Cessament d’Activitat de l’Entitat al tancament de l’any 2014 abans de la distribució del resultat de l’exercici adjunta.

MC MUTUAL continua conservant el seu grau d’endeutament baix gràcies al fet que continua disminuint el seu passiu corrent, tant en la provisió per contingències en tramitació com en creditors.

L’article 30 del Reglament de Col·laboració estableix que les mútues només podran adquirir valors que es concretin en actius financers emesos per l’Estat o per altres persones jurídiques públiques

Page 113 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »