Page 112 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Descripció Imports

Saldos a 31/12/2015 (previstos)

% sobre Quotes

Base de repartiment

Resultat de l'exercici i d'exercicis anteriors

100.309.674,65

Variació resultats d'exercicis anteriors (#122)

470.076,30

Resultat per distribuir 100.779.750,95 Distribució

Reserva d'estabilització d'AT 3 (6.542.202,12) 197.621.881,81 45,00%

Fons de contingències professionals de la SS 4 65.338.059,18

Reserva d'assistència social 4 8.167.257,40

Reserva complementària 4 8.167.257,40

RESERVA d'estabilització de CC 5 3.828.042,89 67.437.193,87 25,00%

Fons de reserva de la Seguretat Social 6 11.867.253,82

Reserva d'estabilització per CATA a la TGSS 7 9.954.082,38 2.478.345,74 25,00%

IMPORT DISTRIBUÏT 101.779.750,95

L’import per distribuir, 100.779.750,95 euros, es va destinar, en la seva integritat, a la dotació de reserves, al Fons de Contingències Professionals i

al Fons de Reserva de la Seguretat Social, segons la proposta de distribució següent de la Junta Directiva:

1. El resultat de 2013 reexpressat, únicament a l’efecte de presentació, que figura en el balanç, d’acord amb el que s’indica en la introducció d’aquest apartat, ascendeix a 62.946.660,69 euros.

2. El resultat d’exercicis anteriors de 2013, reexpressat, ascendeix a 82.641.822,08 euros, segons el que s’indica en l’apartat anterior.

3. L’article 75. 2 a) de l’LGSS estableix que les mútues constituiran una reserva d’estabilització de contingències professionals, que es dotarà amb el resultat econòmic positiu d’AT obtingut anualment i que tindrà una quantia mínima equivalent al 30% de la mitjana anual de les quotes ingressades en l’últim trienni per AT, el qual, voluntàriament, podrà elevar-se fins al 45%, que constituirà el nivell màxim de dotació de la reserva.

4. L’article 75 bis 1. de l’LGSS estableix que l’excedent que resulti després de dotar la reserva indicada en l’apartat anterior s’ingressarà, en un 80% i amb anterioritat al 31 de juliol de cada exercici, en el compte especial del fons de contingències professionals de la Seguretat Social obert al Banc d’Espanya a nom de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS); un 10% de l’excedent s’aplicarà a una reserva complementària que constituiran les Mútues, l’import màxim de la qual no podrà superar el 25% del nivell màxim de la reserva d’estabilització d’AT indicada en l’apartat anterior, i el 10% restant s’aplicarà a la reserva d’assistència social, que es destinarà al pagament de prestacions d’assistència social autoritzades.

5. L’article 75. 2 b) de l’LGSS estableix per a les mútues una reserva d’estabilització de contingències comunes amb una quantia mínima del 5% de les quotes ingressades durant l’exercici econòmic per les contingències esmentades, la qual podrà incrementar-se voluntàriament fins al 25%, que constituirà el nivell màxim de cobertura.

6. L’article 75 bis 2. de l’LGSS estableix que l’excedent que resulti després de dotar la reserva d’estabilització de CC de l’apartat anterior s’ingressarà en el fons de reserva de la Seguretat Social.

7. L’article 75. 2 c) de l’LGSS fixa també una reserva d’estabilització per cessament d’activitat en els mateixos termes que la de l’article 75. 2 b), però referida a les quotes ingressades per aquesta contingència durant l’exercici. Així mateix, es dotarà una reserva complementària d’estabilització per cessament d’activitat a fi de garantir la suficiència financera d’aquest sistema de protecció i que s’ingressarà a la TGSS.

Page 112 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »