Page 111 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

›› Cal destacar l’augment important de la despesa per incapacitat temporal, del 14,37%, 34.279.353,15 euros, imputable tant a AT, 4.791.339,34 euros, un 11,11%, com a CC, 29.488.013,81 euros, un 15,08%, producte de l’augment de la sinistralitat.

›› També convé assenyalar l’increment important del cost de la prestació en els supòsits de risc per embaràs i lactància natural, 2.901.125 euros, un 12,44%, fruit de la progressiva difusió del coneixement d’aquesta prestació entre la població treballadora femenina.

›› Com en exercicis anteriors, es va tornar a reduir el cost de les transferències i les subvencions suportat per l’entitat en 16.444.732,30 euros, un 8,27%, producte de la reducció del cost de les subvencions per capitals cost dels accidents de treball amb resultat d’invalidesa o mort, mentre que, encanvi, es vaproduir unaugment important de les transferències per reassegurances i per l’aportació per al sosteniment dels serveis comuns de la Seguretat Social, conseqüència de l’augment ja comentat de les quotes d’AT.

›› Les despeses de personal van experimentar un increment de només l’1,38%, conseqüència de l’escenari de congelació salarial i de plantilla existent.

›› La mútua va continuar amb la seva política de contenció de la resta de partides de despeses, malgrat el qual, el cost dels aprovisionaments va créixer un 4,78%, a causa, sobretot, de l’augment del 4,54% en la despesa d’assistència sanitària concertada. El cost dels subministraments i els serveis exteriors va créixer un 6,68%.

›› La reducció de la provisió per contingències en tramitació (PCT) en un 17,31% va aportar 4.425.213,78 euros al resultat de l’exercici, davant els 11.348.212,35 milions de 2013.

›› Addicionalment, el sanejament de crèdits incobrables i la dotació de la provisió per insolvències va restar 50.180.421,38 euros al resultat de 2014, davant els 53.532.765,92 euros que el va minvar el 2013.

Page 111 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »