Page 110 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

va modificar el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (LGSS) en relació amb el règim jurídic de les mútues. Com a conseqüència d’aquest canvi normatiu, a partir de l’1 de gener de 2015 va quedar modificat el règim de funcionament de la distribució del resultat de l’exercici i de dotació de reserves en aquestes entitats, segons s’indica en els apartats següents.

El resultat obtingut per MC MUTUAL en la seva activitat de col·laboració amb la Seguretat Social el 2014 va assolir els 60.304.782,01 euros, cosa que va suposar una disminució de l’1,45% en relació amb els 61.193.795,48 (1) euros de l’exercici 2013.

El resultat d’exercicis anteriors es va situar en 40.004.892,64 euros, un 9,87% menys que els 44.389.794,65 (2) euros de l’exercici anterior.

Així doncs, la suma d’ambdues magnituds, que van totalitzar, el 2014, 100.309.674,65 euros, va suposar una caiguda del 5% respecte dels 105.583.590,13 euros dels comptes anuals de 2013. Els motius principals d’aquesta reducció van ser:

›› Els ingressos per cotitzacions socials corrents es van incrementar en 31.269.013,13 euros, un 4,45%, a causa de:

1. Un augment del 3,17% de les quotes de la gestió de les contingències professionals (AT), 13.771.188,38 euros, resultat de l’increment del 2,23% de la població protegida mitjana, així com d’un 0,92% de la cotització mitjana. 2. Un augment del 6,63% en les quotes de la gestió de la incapacitat temporal per contingències comunes (CC), de 17.162.528,05 euros, a causa d’un creixement d’un 6,32% de les quotes dels treballadors per compte d’altri i d’un increment del 7,51% de les dels treballadors autònoms.

3. Els ingressos pel cessament de l’activitat dels treballadors autònoms (CATA) van créixer un 3,36%, cosa que, tanmateix, va representar 335.296,10 euros.

RESULTAT DE L’EXERCICI

Page 110 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »