Page 109 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

Els comptes anuals d’MC MUTUAL corresponents a l’exercici 2014 s’han elaborat d’acord amb allò que disposa la Resolució d’1 de juliol de 2011 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), per la qual s’aprova l’adaptació del Pla General de Comptabilitat Pública a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social. El balanç de situació i el compte del resultat econòmic patrimonial recullen els saldos comparatius corresponents a l’exercici 2013 adaptats, per a la seva presentació, amb els imports recollits l’any 2014 en el compte #120 de resultats d’exercicis anteriors.

D’altra banda, i com en anys anteriors, la confecció dels comptes ha considerat:

›› L’Ordre EHA/567/2009, de 4 de març, per la qual es regula el procediment telemàtic d’obtenció, formulació i rendició dels comptes anuals de les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

›› L’Ordre ESS/1975/2014, de 28 d’octubre, per la qual es regulen les operacions de tancament de l’exercici 2014 per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

›› La Resolució de 5 de desembre de 2014 de la Intervenció General de la Seguretat Social (IGSS), per la qual es dicten les instruccions de tancament comptable de l’exercici 2014 per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

Han estat auditades per la IGSS, de conformitat amb la normativa vigent.

El 29 de desembre de 2014 es va publicar al BOE la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es

Page 109 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »