Page 105 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

L’alta qualifcació i la gran experiència de l’equip de professionals d’MC MUTUAL han situat l’organització com un referent en diversos àmbits. Entre aquests, la medicina del treball i la prevenció de riscos laborals. L’entitat vol compartir aquest coneixement i posar-lo a disposició de la seva comunitat i del conjunt de la societat mitjançant la participació en esdeveniments externs i l’organització de diverses activitats relacionades amb el seu dia a dia professional.

El compromís manifest de l’entitat amb l’RSE també l’ha portat a formar part del grupestablede Responsabilitat Social Empresarial de la Fundació Factor Humà i a participar en la xarxa d’empreses NUST (Nous Usos

Socials del Temps), una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona que reuneix més de cinquanta entitats per refexionar sobre els models econòmics i organitzatius actuals.

Coneixement mèdic

La difusió del coneixement científc generat a MC MUTUAL va adoptar una dimensiómajor el 2014 gràcies al Pla de Qualitat Sanitària implantat a l’organització, que inclou una línia estratègica basada a “Potenciar la capacitació i el desenvolupament dels professionals, així com la generació i la difusió del coneixement”. I, per coordinar totes les activitats en què participen els professionals sanitaris de l’entitat i garantir la qualitat científca i tècnica de la seva projecció externa, disposa d’un Comitè Científc Sanitari, que dóna suport als investigadors d’MC MUTUAL i els assessora.

De la sevaactuacióel 2014 cal destacar laparticipació de setanta-tres persones en vint-i-vuit congressos o reunions científques; l’exposició de quaranta-dues

Suport a la investigació i generació de coneixement

Page 105 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »