Page 102 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

2013 2014

Residus sanitaris especials

7.345 litrEs 6.042 litrEs

Residus de naturalesa química

43 litrEs -

Volum de residus sanitaris reciclats

Control de la legionel·la: En l’exercici 2014, MC MUTUAL tenia tres torres de refrigeració als centres de Josep Tarradellas, Diagonal i Provença, a Barcelona; i un circuit d’aigua calenta sanitària a la clínica MC MUTUAL del carrer Copèrnic.

En tots aquests, l’entitat seguia controls estrictes i efectuava neteges periòdiques, amb la verif-cació corresponent d’una empresa d’Inspecció i control. Cada centre guarda la certifcació de totes les actuacions efectuades.

Residus d’obres: El 2014, les obres d’ampliació i renovació de locals impulsades per l’organització van generar 800 m3 de runa, que van ser degudament destruïdes per gestors autoritzats. Aquesta dada no es pot convertir a quilograms o tones, atès que els residus generats per les obres estan formats per materials amb densitats molt diverses.

Gestió de productes i serveis

MC MUTUAL va fomentar també el comportament responsable entre el seu equip humà posant en marxa campanyes i iniciatives destinades a la sensibilització en temes mediambientals, de reciclatge i de consum racional d’energies i materials.

L’organització també va revisar, periòdicament, els aparells de raigs X, tant pel que fa al funcionament com amb controls sensitomètrics, entre altres, i va examinar que la quantitat de radiació emesa es mantingués dins els límits permesos mitjançant un dosímetre que porta el personal sanitari que té contacte amb aquests aparells.

Page 102 - Memoria 2014 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2014 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »