Page 95 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

95 els nostres grups d’interès

Eleccions sindicals

MC MUTUAL escull els seus representants sindicals mit-jançant un sistema electrònic des de l’any 2007, quan l’entitat va ser pionera en l’ús del vot per Internet. Les últimes eleccions sindicals es van celebrar l’any 2011.

Contractació de béns i serveis

Amb l’objectiu de garantir la igualtat de tracte per a totes les organitzacions interessades a proveir-li pro-ductes i serveis, la mútua es compromet a respectar, i complir dins el termini establert i en la forma pertinent, tots els acords pactats; a abonar un preu lògic de mer-cat pel subministrament rebut; a afavorir l’optimització de la seva cadena de producció, i a realitzar un segui-ment conjunt, amb tots els proveïdors, per a reconduir possibles desviacions en ambdós sentits.

A MC MUTUAL, la contractació s’ajusta, des de l’any 2008, als principis marcats per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i a les seves successives modifcacions i actualitzacions, recollides en el text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret llei 3/2011, de 14 de novem-bre.

Els processos de contractació es regeixen per la llibertat d’accés a les licitacions, la publicitat i la transparència en els procediments i la no discriminació i la igualtat de tracte entre els proveïdors.

El 2013, MC MUTUAL va adjudicar sentanta-tres con-tractes mitjançant processos de licitació, vuit dels quals van correspondre a expedients subjectes a regulació harmonitzada, cinquanta-set a expedients amb regu-lació no harmonitzada i vuit negociats. L’import total adjudicat va ascendir a 10.805.906,91 euros.

Comunicació externa

AMC MUTUAL la comunicació externa respecta sempre les normes ètiques, és transparent, directa i accessible i manté l’equilibri entre la presència d’homes i dones en tots els seus documents.

Així mateix, amb l’objectiu d’oferir una imatge pròxima i veraç de l’organització, s’incorporen imatges reals de l’equip humà de l’entitat en tots els materials corpora-tius.

Page 95 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »