Page 94 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

94

Igualtat d’oportunitats per a tots

MC MUTUAL garanteix la igualtat d’oportunitats per a totes les persones. Una aposta que va ser reconeguda l’any 2006 per l’Institut de la Dona, un organisme que depenia del Ministeri de Treball i Afers Socials, que li va concedir el distintiu Òptima.

L’entitat també té un Premi Catalunya Empresa Flexible, en la categoria de gran empresa, amb una menció nacional, per la seva fexibilitat horària.

I, per tal de mantenir el seu compromís amb la igualtat d’oportunitats, l’entitat disposa d’una sèrie de meca- nismes i procediments establerts:

Pla d’igualtat

Instaurat el 2006, es revisa anualment i s’amplia amb noves accions que fomentin la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’organització i evitin qualsevol tipus de pràctica discriminatòria.

Flexibilitat i equanimitat

En tots els processos de selecció i incorporació de per-sones, se segueixen criteris objectius i es valoren les ap-tituds personals i les capacitats laborals de tots els can-didats; s’utilitza un llenguatge no sexista i es fuig dels estereotips, i s’informa els proveïdors externs del com-promís de l’organització amb la igualtat. Així, l’entitat compleix amb el sisè principi del Pacte Mundial de les Nacions Unides, pel qual s’estableix que “les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en l’ocupació”.

Programa MC Integra

El 2013, MC MUTUAL tenia quanranta-nou persones amb discapacitat entre el seu equip humà, cosa que representa un 2,65% de la seva plantilla. En el mateix exercici, es van acollir onze persones en pràctiques procedents de Femarec, una entitat que afavoreix la integració social, laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió. I, per tal de facilitar la incorporació al mercat laboral de les persones amb discapacitat, el seu web corporatiu inclou un apartat especial en què es publiquen totes les ofertes de la seva borsa de treball i les difon entre diverses associacions i fundacions que les deriven a centres especials d’ocupació.

Page 94 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »