Page 93 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

93 els nostres grups d’interès

Gestió transparent

MCMUTUAL gestiona amb transparència i efciència els recursos públics de la Seguretat Social. Els seus estats comptables són auditats, anualment, per la Intervenció General de la Seguretat Social i, a més, la mútua disposa de mecanismes de control addicionals com:

>> Centralització de les compres.

>> Una política de seguretat informàtica en la gestió de la informació sanitària (consentiments informats, informació a pacients, etc.).

>> Gestió de medicaments i productes sanitaris (comissió de farmàcia). >> Servei de prevenció propi.

>> Protecció de dades personals (comitè de seguretat).

>> Supervisió de tots els procediments de gestió per part del departament d’auditoria interna. >> Comissió d’igualtat. >> Comitè de gestió ètica.

Totes aquestes mesures responen al desè i últimprincipi del Pacte Mundial de les Nacions Unides, pel qual s’estableix que “les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn”.

Amb lamateixapremissade transparència,MCMUTUAL sotmet, de forma biennal, el seu sistema de gestió de la prevenció a una auditoria legal realitzada per una entitat externa, que el 2013 va ser AUDISAFETY. Com a conclusió de l’auditoria, es va atorgar la consideració d’efcàcia molt alta en la implantació i l’adequació del sistema de gestió de la prevenció a MC MUTUAL.

Page 93 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »