Page 88 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

88

Comunicació amb empreses mutualistes i col·laboradors

MC MUTUAL manté una comunicació constant amb les seves empreses mutualistes i amb els despatxos profes-sionals amb què col·labora. Els informa puntualment de totes les novetats que afecten el seu sector d’activitat i posa a la seva disposició serveis nous per a facilitar les seves gestions diàries. Els canals de comunicació més utilitzats per relacionar-se amb les seves empreses mu-tualistes i col·laboradors són:

>> Web corporativa (www.mc-mutual.com): 2013, la pàgina web d’MC MUTUAL va registrar 194.000 visites, un 20% més que en l’exercici an-terior. El lloc corporatiu de l’entitat inclou una zona pública i una zona privada, accessible mi-tjançant contrasenya, que allotja funcionalitats més avançades. Entre les novetats posades en

marxa el 2013, cal destacar la funcionalitat de Pagament Delegat, que permet el càlcul teòric de deduccions d’expedients que s’aplicaran per pagament delegat, i una altra que informa de les deduccions indegudes practicades; la petició de farmacioles en línia, disponible per a empreses, i l’informe evolutiu de sinistralitat, que permet obtenir les dades de sinistralitat dels últims cinc anys i comparar-les amb les dades que proporcio-na, anualment, el Ministeri d’Ocupació i Segure-tat Social. Aquest document complementa l’in-forme de sinistralitat detallat, al qual ja podien accedir les empreses mutualistes, i està disponi-ble per a les 2.700 organitzacions que disposen d’accés a la zona privada del web. El web d’MC MUTUAL també gestiona dues bústies de sol·lici-tud d’informació, una allotjada a la zona privada del web, que va rebre 1.851 consultes el 2013, i una altra, a la zona pública, a través de la qual es va donar resposta a 258 sol·licituds.

Page 88 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »