Page 81 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

81 els nostres grups d’interès

MC MUTUAL manté una relació fuida amb tots els seus grups d’interès amb l’objectiu d’adaptar, al màxim, l’actuació de l’entitat a les seves necessitats concretes. Per fer-ho, identifca les seves expectatives, analitza la seva satisfacció respecte del servei rebut i té en compte les seves opinions i els seus suggeriments de millora.

Els grups d’interès d’MC MUTUAL són: la seva població protegida, les empreses associades i els treballadors autònoms adherits, els col·laboradors, el seu equip humà, les administracions públiques, el conjunt de la societat, els seus propis òrgans de govern i participació, les empreses que li proveeixen béns i serveis, el sector de mútues d’accidents de treball i malalties professionals i les organitzacions sindicals.

El 2013, MC MUTUAL va continuar apostant per la responsabilitat social i l’aplicació de principis ètics en totes les seves actuacions. En aquest sentit, va seguir els criteris defnits en el Codi Ètic de l’entitat, publicat el 2010, i va elevar al Comitè Ètic de l’organització els dilemes que van sorgir en aquest àmbit.

També es va publicar, en aquest exercici, el document “Per a una cultura de la responsabilitat”, que recull una sèrie de conductes que són aplicables a qualsevol lloc de treball, com la importància de la puntualitat, el rigor en l’activitat laboral en si i el respecte a valors com l’honestedat, la transparència, la fortalesa i l’autodomini, entre altres.

*

MC MUTUAL identifca les expectatives dels seus grups d’interès i analitza la seva satisfacció respecte del servei rebut amb l’objectiu d’adaptar l’actuació de l’entitat a les seves necessitats

concretes

--------- ÈTICA I ---------

RESPONSABILITAT

Page 81 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »