Page 58 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

58

També van enviar comunicacions periòdiques a les em-preses mutualistes amb informació d’interès relaciona-da amb la gestió de l’absentisme. Entre altres materials d’interès, se’ls va remetre un qüestionari per ajudar-les a verifcar la qualitat de la seva normativa i els cir-cuits establerts sobre les absències, models de circuits dissenyats per agilitzar el procés de comunicació dels informes mèdics de contingències comunes, diversos documents en què es defneix què ha d’incloure una política de gestió de l’absentisme, un exemple pràc-tic d’una actuació realitzada en una empresa o un es-tàndard de circuit administratiu per a la comunicació dels accidents de treball que detalla com ha d’actuar l’empresa en cas de registrar un accident laboral.

En aquest sentit, durant l’any 2013, els professionals d’MC MUTUAL van elaborar cent dotze informes de contingències comunes i professionals per a noranta-sis empreses o grups d’empresa; van realitzar altres ti-pus d’informes sota demanda, en fns a sentata-dues ocasions, per a elaborar indicadors, fer comparatives, bones pràctiques, analitzar variables concretes, etc., i van impartir prop de vint xerrades informatives repar-tides per tot el territori espanyol.

Els resultats van ser molt positius, ja que el 98% de les empreses participants en el programa van millorar els seus indicadors d’absentisme per incapacitat temporal derivada d’una contingència comuna. D’aquesta re-ducció de l’absentisme se’n benefcien els treballadors, les empreses, les mútues i l’Administració Pública.

Page 58 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »