Page 52 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

52

El 2013 es va incrementar el nombre d’empreses i de treballadors autònoms que van confar en MC MUTUAL per a la gestió de la malaltia comuna i l’accident no laboral. Les empreses amb la coberturade contingències comunes sumaven 113.194 i representaven un 70,04% sobre el total de la cartera de l’entitat, mentre que els treballadors per compte propi adherits ascendien a 186.999, un 1,55% més que en l’exercici anterior.

Un augment de població protegida que, tanmateix, no es va fer notar, a causa de l’ajust de plantilles entre les empreses associades a l’entitat motivat per la crisi econòmica que va continuar marcant l’exercici. Així, el 2013, MC MUTUAL va oferir protecció en les contingèn-cies comunes a 900.190 persones, 713.191 de les quals eren treballadors per compte d’altri.

*

900.190 treballadors protegits

713.191 treballadors per

compte d’altri

186.999 treballadors

autònoms

73,75% població protegida

coberta en la

contingència comuna

113.194 empreses cobertes

75,57% despesa d’IT sobre

quotes meritades

- CONTINGÈNCIES -

COMUNES

Page 52 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »