Page 45 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

45 el nostre acompliment el 2013

Formació continuada de l’equip sanitari

El 2013, tots els membres del col·lectiu sanitari d’MC MUTUAL, tant personal mèdic com d’infer-meria i fsioteràpia, van rebre cursos de formació destinats a ampliar els seus coneixements o re-visar i consolidar tècniques i pràctiques ja cone-gudes.

Durant l’any, es van oferir dues formacions co-munes a tots els professionals sanitaris de l’en-titat: “Introducció a l’economia de la salut”, en col·laboració amb el Col·legi Ofcial de Metges de Barcelona, i “Campanya Mans Sempre Netes”, ambdues impartides en modalitat en línia.

Així mateix, els metges especialitzats en contingències professionals també van seguir cursos de “protecció radiològica”, “Infltracions i sutures” i “Suport vital bàsic i desfbril·lació automàtica”.

Els professionals d’infermeria es van formar en el coneixement i el maneig dels equips de revelatge digital, presents a tots els centres d’MC MUTUAL, i els fsioterapeutes van cursar un “Nivell avançat d’embenat neuromuscular”, amb l’objectiu de millorar les seves habilitats en aquesta tècnica.

I, per tal de continuar avançant en la qualitat en el servei, durant el 2013 hi va haver trenta-vuit persones, entre sanitaris i no sanitaris de clíniques i de la seu central que van cursar una formació en “Gestió i metodologia de la qualitat assistencial”, impartida per la Fundació Avedis Donabedian.

Page 45 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »