Page 42 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

42

El Pla de Qualitat Sanitària comprèn totes les activitats que duu a terme MC MUTUAL, en aquest àmbit, tant en els centres propis com en els compartits i concertats i se suma a altres iniciatives ja presents en l’organització, com la certifcació ISO 9001:2008, que avala l’atenció prestada a les clíniques MCMUTUAL; la protocol·lització i l’auditoria de les històries clíniques; la revisió perma-nent d’indicadors de diversos aspectes relacionats amb la qualitat sanitària; la posada en marxa d’un projecte de Seguretat del Pacient, i les enquestes de satisfacció periòdiques que s’efectuen als pacients atesos a les instal·lacions de l’entitat.

En tota la seva àmplia xarxa assistencial, MC MUTUAL disposa dels mitjans més adequats per a tractar l’accident de treball o la malaltia professional de forma

Atenció sanitària

El 2013, MC MUTUAL va donar un pas més en la seva voluntat de garantir, al màxim, l’excel·lència en l’atenció que presta a la seva població protegida i va dissenyar un Pla de Qualitat Sanitària.

Aquest pla constitueix unmodel degestiónouque cerca la millora contínua de la qualitat sanitària; l’adequada satisfacció de les necessitats dels treballadors, de les empreses mutualistes i de l’entorn social i econòmic; la participació i la implicació de l’equip humà de l’entitat, i la millora dels resultats.

Mitjançant el Pla de Qualitat Sanitària, es pretén: >> Orientar l’atenció sanitària al pacient

>> Aconseguir una pràctica clínica i avaluadora excel·lents amb la participació dels professionals en la seva gestió

>> Potenciar la capacitació i el desenvolupament dels professionals, així com la generació i la difusió del coneixement

>> Fer l’activitat sanitàriamés segura per als pacients >> Crear la cultura, l’organització i la metodologia per a desenvolupar la qualitat i la millora contínua.

*

El Pla de Qualitat Sanitària cerca la millora contínua de la qualitat sanitària, l’adequada satisfacció de les necessitats de l’entorn, la implicació de l’equip humà de l’entitat i la millora dels

resultats

Page 42 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »