Page 32 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

32

I, en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals , es va mantenir la disponibilitat financera de les mútues en l’execució de les seves activitats preventives en un 0,5% (Resolució de 13 de maig) i es van establir els programes següents d’activitats preventives per a aquest exercici: programa d’assessorament tècnic a Pimes i empreses de sectors preferents, programa d’assessorament a empreses o activitats concurrents, programa de difusió del servei “Prevención10. es” i programa per al control de la despesa en prestacions econòmiques de la Seguretat Social per contingències professionals.

El Reial decret llei 11/2013, de 2 d’agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial va introduir, arran de l’última jurisprudència del Tribunal Constitucional, un nou sistema de còmput de les cotitzacions a temps parcial necessàries per a causar dret a les prestacions de jubilació, mort i supervivència, incapacitat permanent, incapacitat temporal, maternitat i paternitat per als treballadors amb algun contracte a temps parcial. El nou sistema consistia, a grans trets, en l’aplicació d’un coeficient de parcialitat que es correspon amb el percentatge que representa la jornada a temps parcial respecte de la realitzada per un treballador a temps complet comparable.

I, en l’últim terç de l’any, una de les notícies de major impacte per a l’entitat va ser la dissolució de Corporació Mútua , regulada pel Reial decret 701/2013, de 20 de setembre, que va fixar el conjunt d’actuacions que s’havien de dur a terme per liquidar la mancomunitat d’entitats del sector.

Durant l’exercici, també es van produir nombrosos canvis normatius en altres àmbits que, indirectament, van impactar en l’activitat de l’organització. Entre ells, els més significatius van ser els que van afectar la nova legislació en matèria d’immobles i locals i la contractació pública.

Dels primers, podem destacar la reforma de la Llei de propietat horitzontal, efectuada per la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes,la finalitat de la qual era potenciar la rehabilitació edificatòria i la regeneració i la renovació dels immobles mitjançant l’eliminació traves i la creació mecanismes específics que les fessin viables.

Page 32 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »