Page 31 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

31 el nostre acompliment el 2013

L’Ordre ESS/56/2013 també feia referència a la campanya del Bonus 2012 i va mantenir els mateixos valors límit dels índexs de sinistralitat general i extrema previstos en l’exercici anterior, així com el volum de cotització necessari per a accedir a l’incentiu (5.000 € en el període d’observació). Així mateix, es van tornar a prorrogar, fins al 30 de juny i el 15 d’agost respectivament, els terminis de presentació de sol·licituds i de remissió a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social dels informes proposta (Ordre ESS/911/2013, de 23 de maig).

En matèria de cessament d’activitat dels treballadors autònoms , les mútues van continuar destinant un 2,20% del resultat econòmic positiu obtingut en la seva gestió a la reserva per cessament d’activitat a constituir a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La resta es va haver de consignar a la reserva d’esta-bilització per cessament d’activitat de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals. Un altre dels aspectes que cal destacar de l’exercici va ser l’ actualització de les indemnitzacions per lesions permanents no invalidants (Ordre ESS/66/2013, de 28 de gener), que es van incremen-tar en prop d’un 20%, cosa que equival a l’evolució de l’IPC des de la seva última modificació el 2005.

El primer trimestre va finalitzar amb la publicació de l’Ordre ESS/485/2013, de 26 de març, que va incloure les mútues com a subjectes obligats a incorporar-se en el sistema de notificació electrònica , a l’efecte de rebre notificacions i comunicacions de l’Administració de la Seguretat Social, en l’àmbit d’aplicació de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

Page 31 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »