Page 30 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

30

de l’inici de l’exercici), de l’entrada en vigor de la cobertura obligatòria de les contingències profes-sionals per als treballadors per compte propi que causessin nova alta en el Règim d’Autònoms o en el Règim del Mar.

Posteriorment, es van publicar les normes de co-tització a la Seguretat Social per al 2013 (Ordre ESS/56/2013, de 28 de gener). Aquesta ordre va mantenir el 0,05 en la fracció de quota per a finançar la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal per contingències comunes , que s’estava aplicant des del juliol de 2011. Aquest percentatge podia situar-se en el 0,055% per a aquelles mútues que acreditessin la insuficiència financera del coefi-cient general a causa de circumstàncies estructurals, en els termes que es van establir mitjançant Reso-lució de 23 de juliol de 2013 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social.

El 2013, MC MUTUAL va saber adaptar-se a les mo-dificacions normatives que van impactar en el sec-tor de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals i va modificar amb agilitat els aspectes designats per la nova legislació.

L’exercici es va iniciar amb l’entrada en vigor de la tradicional Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2013 , que, com en anys anteriors, va mantenir la limitació salarial de les retribucions dels càrrecs directius i de la resta de l’equip humà de les mútues i va introduir una nova moratòria, tant per als con-venis d’associació com per als documents d’adhesió. Uns i altres havien de mantenir la seva vigència fins a l’entrada en vigor de la norma que ha de regular el sector de les mútues, el primer avantprojecte de la qual va ser presentat a finals de 2013.

Una altra mesura important va ser la suspensió, fins al 2014 (encara que es va mantenir més enllà

--- CANVIS ---

LEGISLATIUS

Page 30 - Memoria 2013 CATALA

This is a SEO version of Memoria 2013 CATALA. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »